POLITYKA ANTYSPAMOWA

POLITYKA ANTYSPAMOWA

Niniejszy dokument ma na celu dostosowanie działań Użytkowników serwisu jakzyc.com.pl, którego administratorem jest Herdan Ryszard z siedzibą w Chełmie nr 32/1 32-744 Łapczyca gmina Bochnia zwanym dalej Właścicielem Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących niezamówionych informacji handlowych.

Każdy Klient Bloga zgadza się wykorzystywać jego możliwości w sposób zgodny z niniejszą Polityką antyspamową respektując jednocześnie: 
1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) 
2. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422). 
3. Dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 roku dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). 
4. Dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). 
5. Politykę prywatności Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie”. 
6. Regulamin usług świadczonych przez Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie”. Użyte nie wyjaśnione w niniejszej Polityce antyspamowej określenia mają swoje definicje w Regulaminie usług świadczonych przez Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie”.

§ 1. Definicje

1. Spam to przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 
2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. 
3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 
4. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uzyskana uprzednio zgoda może być odwołana w każdym czasie. 
5. Zaznacza się ponad wszelką wątpliwość, że zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wysyłanie wiadomości SPAM to „Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.”.

§ 2 Prawa i obowiązku Użytkowników Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” w zakresie Polityki antyspamowej.

1. Zawierając umowę na świadczenie usług przez Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest: 
a) Korzystanie z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty e-mail. 
b) Korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej. 
c) Wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę. 
d) Stosowanie jakichkolwiek automatycznych rozwiązań, oprogramowania i skryptów. 
2. Użytkownik korzystając z Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” jest zobowiązany do umieszczenia prawdziwych i dokładnych informacji w nadawanych wiadomościach e-mail. Podane informacje muszą w sposób czytelny identyfikować nadawcę oraz jego intencje. Zabrania się wprowadzania w błąd adresatów wiadomości e-mail oraz wysłania treści wulgarnych, powszechnie uznawanych za obelżywe. 
3. Niedozwolone jest przesyłanie treści objętych ochroną co do których nadawca nie ma praw. 
4. Dozwolone jest przechowywanie i zarządzanie danymi oraz wysyłanie informacji elektronicznych tylko do tych osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. 
5. Użytkownicy są zobowiązani do dostarczenia prawdziwego adresu poczty elektronicznej oraz jego aktualizacji, gdyby nastąpiła jego zmiana. 
6. Subskrybenci mogą zostać dodani do bazy danych w następujący sposób: 
a) poprzez stronę WWW z umieszczonym formularzem zapisu 
b) poprzez API 
c) poprez import

§ 3. Wykreślenie adresu email.

1. Każda wiadomość wysłana za pośrednictwem Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” musi zawierać link umożliwiający wypisanie się adresatowi z listy Subskrybentów. 
2. Lista subskrybentów aktualizuje się automatycznie, dlatego Subskrybent, który wykorzystał link opisany punkt wyżej nie będzie otrzymywał wiadomości z danego źródła. 
3. Zabronione jest wysyłanie wiadomości do osób, które były dodane do listy Subskrybentów lecz się z niej wypisały. 
4. Lista osób, które zostały wypisane z listy, będzie dostępna w Panelu Użytkownika.

§ 4. Naruszenie Polityki antyspamowej.

1. W razie naruszenia niniejszej Polityki antyspamowej poszkodowany powinien to zgłosić do Usługodawcy (Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie”) opisując od kogo otrzymał niechciane wiadomości, kiedy zostały one mu doręczone oraz nadawcę. 
2. Usługodawca przesyła do nadawcy wiadomości spam ostrzeżenie, w treści której wskazuje że został wysłany spam i poucza o dalszych konsekwencjach naruszania zasad. 
3. Jeżeli dany Użytkownik kolejny raz w przeciągu 12 miesięcy wyśle wiadomość spam jego konto zostanie usunięte bez możliwości jego przywrócenia. 
4. Niezależnie od powyższego Użytkownik, który wysyła wiadomości spam odpowiada za szkody poniesione przez Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” oraz podmioty trzecie w związku z niedostosowaniem się do Polityki antyspamowej. 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania korzystania z Usług Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi są lub będą wykorzystywane do rozsyłania wiadomości spam do czasu wyjaśnienia.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Właściciel Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie” zakazuje swoim Użytkownikom wysyłania niezamawianych wiadomości w jakiejkolwiek postaci podczas korzystania z oferowanych Usług. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dodanych przez Użytkowników do systemu adresów e-mail pod kątem zgodności z prawem posiadania wymaganych zezwoleń na wysyłanie wiadomości elektronicznych, poprawności i aktualności adresów poczty elektronicznej, obecności niezgodnego z regulaminem oprogramowania. 
3. Niniejszy dokument jest nieodłącznym elementem Regulaminu świadczenia usług przez Bloga „Jak Żyć Dostatnio i Szczęśliwie”, aby korzystać z usług należy zapoznać się i zaakceptować te dokumenty.